Порядок видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами на території міста Фастова

Додаток 1

до рішення

виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від 31.08.2017р. № 309                №

 

П О Р Я Д О К

видачі дозволів на розміщення  зовнішньої реклами на території  міста Фастова

 

І. Загальні положення.

 1. Цей Порядок видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами на території міста Фастова (далі – Порядок) розроблений відповідно до Закону України «Про рекламу», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Постанов Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» (із змінами), від 30.03.1994року №198 «Про затвердження Єдиних Правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони» (із змінами), та Правил благоустрою на території міста Фастів, затверджених рішенням Фастівської міської ради від 26.05.2016 року № 24-ХIІІ-VІІ, Порядку розміщення та демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у місті Фастові, затверджених рішенням Фастівської міської ради від 16.12.2015 р. № 6-V-VII та інших нормативних актів діючого законодавства України.
 2. Цей Порядок регулює відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами на території міста Фастова та визначає порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.
 3. Дія цього Порядку не поширюються на відносини, пов’язані з розповсюдженням інформації, обов’язковість розміщення та оприлюднення якої визначено іншими законами України та на оголошення фізичних осіб, не пов’язаних з підприємницькою діяльністю.

 

ІІ. Визначення термінів.

 • У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

– зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

– рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача;

– розповсюджувач  реклами – особа, яка здійснює  розповсюдження реклами;

– виробник реклами – особа, яка повністю або частково здійснює виробництво реклами;

– рекламодавець – особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження;

місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

– робочий орган – відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів виконавчого комітету Фастівської міської ради. Робочий орган не вправі подавати заяву та одержувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;

– дозвіл – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Фастівської  міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами  на певний строк та у певному місці;

– спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, тролли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

– алея – дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

– виконавчий орган ради – виконавчий комітет Фастівської міської ради;

– пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

– соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;

– інформаційне повідомлення – офіційне повідомлення від розповсюджувача зовнішньої реклами, що містить візуальне зображення реклами, або письмовий опис рекламного сюжету, у випадку проведення рекламної акції;

– інформаційна вивіска – інформація (вивіска) про особу на фасаді біля входу (в’їзду) або про її продукцію у вітрині споруди, де ця особа займає приміщення. При цьому під вивіскою розуміється елемент оформлення фасаду, що містить інформацію про зареєстроване найменування особи, включаючи герби, емблеми, знаки для товарів та послуг. До інформації про особу належить також розміщена на спеціальних табличках інформація про роботу підприємства, в тому числі час роботи, повне юридичне найменування підприємства, а також профіль діяльності, якщо це не випливає з назви;

– ордер – це документ, який акумулює в собі умови проведення робіт, узгоджені з відповідними службами та установами міста, виконання яких в тій чи іншій мірі може зачіпати їх інтереси.

–  вивіска чи табличка – елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.

 • Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України “Про рекламу”, Типових правилах розміщення зовнішньої реклами”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року №2067 (із змінами).
 • Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у встановленому Порядку. Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчим комітетом міської ради забороняється.
 • Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.
 • На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико – культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням Правил благоустрою на території міста Фастова.

2.6.  У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об’єднань громадян та об’єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

2.7.  Дія цього Порядку поширюється на всю територію міста Фастова. Порядок є  обов’язковим для виконання усіма учасниками рекламної діяльності –  фізичними та юридичними особами, незалежно від їх відомчої  підпорядкованості та форм власності.

2.8.  Мова реклами визначається ст. 26 Закону України «Про засади державної мовної політики». Тексти оголошень, повідомлень та інші форми аудіо – і візуальної рекламної продукції виконуються державною мовою або іншою мовою на вибір рекламодавця.

 

 

ІІІ.  Порядок утворення, організація роботи та повноваження Комісії.

 

Комісія є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, що утворюється виконавчим комітетом  міської ради для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами на території м. Фастів.

У своїй діяльності Комісія керується законодавством України, рішеннями міської ради,  виконавчого комітету міської ради та цим Порядком.

Головою Комісії є перший заступник міського голови.

До складу Комісії входять уповноважені представники структурних підрозділів  виконавчого комітету міської ради, комунальних  підприємств, а також залучаються на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об’єднань громадян та об’єднань підприємств, які проводять діяльність у сфері реклами.

 • Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
 1. Розглядає заяви розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу;
 2. Надає у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно – планувальні завдання, на опрацювання проектно – технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів.
 3. Приймає рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку на який встановлено зазначений пріоритет або про відмову у встановлення такого пріоритету;
 4. 4. Має право запросити будь-яку додаткову інформацію щодо місця розташування зовнішньої реклами та інші відомості, які повинні бути надані для розгляду комісії робочим органом протягом 3-х календарних днів;
 5. Вирішує інші питання відповідно до цього Порядку.
  • Організаційною формою роботи Комісії є засідання.

Засідання Комісії є правомочними за умови участі в ньому не менше, як половини членів комісії від загального її складу.

Висновки Комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Комісії. Кожен член Комісії має один голос. У випадку рівного розподілу голосів, голова Комісії має вирішальний голос. Голова Комісії не несе персональної відповідальності за рішення, ухвалені Комісією колегіально.

Висновки Комісії оформлюються протоколом, який підписується головою Комісії та секретарем.

 

ІV.  Повноваження Робочого органу з питань регулювання діяльності

та розміщення зовнішньої реклами.

 

4.1.   До повноважень робочого органу належать:

– Подання заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу на розгляд Комісії, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

– підготовка проекту рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради щодо надання дозволу (у тому числі погодження з органами та особами зазначеному у п.5.6. цього порядку) чи про відмову у його наданні;

– видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету міської ради;

– ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру міста;

– підготовка матеріалів для подання територіальному органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів в Київській області  про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

– підготовка і подання виконавчому комітету Фастівської міської  ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення;

– робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

– робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

 

 1. V. Порядок надання дозволів.

 

5.1.  Для одержання дозволу заявник подає до Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Фастівської міської ради заяви за формами згідно з додатком 1, до яких додаються:

– фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6х9 сантиметрів), на  якому планується розташування рекламного засобу та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

– копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної   особи-підприємця.

5.2. За наявності документів, передбачених пунктом 5.1 цих Правил, відомості про заяву у той же день вносяться робочим органом до внутрішнього реєстру заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (журналу), який ведеться у довільній формі.

5.3. Робочий орган протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу .

5.4 У разі прийняття рішення про відмову у наданні дозволу робочий орган надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

5.5. Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі після прийняття рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради становить 10 робочих днів.

5.6. Видача дозволу погоджується робочим органом з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:

–  відділом культури і туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого та національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток;

утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.

– укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією –  у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

5.7. Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним. Погодження    дійсне протягом строку дії дозволу.

5.8. Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

5.9.  У разі ненадання органами, зазначеними в абзаці 5.6. цього Порядку, протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.

5.10. У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), зазначеними в пунктах 5.6. цього Порядку, заявникові надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи підприємства, установи та організації.

5.11. Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

5.12. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

5.13. Виконавчий орган ради приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні. Відмова у видачі дозволу надається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

5.14. Дозвіл надається строком на п’ять років,  якщо менший строк не зазначено у заяві.

 

5.15. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.

5.16. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

5.17. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

5.18. У разі прийняття рішення про надання дозволу підписує обидва примірники дозволу і готує два примірники договору на тимчасове користування місцем розташування зовнішнього рекламного засобу на період дії дозволу. Після підписання заявником двох примірників договору на тимчасове користування місцем розташування зовнішнього рекламного засобу (реклами) перший примірник дозволу і один примірник договору передається в день його підписання або протягом наступного робочого дня до, котрий передає їх заявнику.

Підписаний екземпляр договору і один примірник дозволу залишається у робочого органу для обліку і контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

5.19. Для розміщення дахових установок додатково до загальної процедури визначення можливості розміщення, слід виконувати технічне обстеження конструкції даху, а при необхідності – несучих конструкцій будинку, з висновками експертів щодо можливості розміщення цієї установки.

5.20. Розповсюджувач зовнішньої реклами має право вільно вибирати  проектантів (з урахуванням наявності у проектантів та підрядників відповідних ліцензій, якщо це передбачено законодавством).

5.21. В п’ятиденний термін після прийняття рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради укладається  Договір на тимчасове користування місцем розташування ОЗР).    Заявник щомісяця сплачує плату встановлену Порядком, за тимчасове користування місцем (для розміщення ОЗР), що перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Фастів .

5.22. У разі продовження строку оформлення дозволу щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків плати, встановленої міською радою (згідно додатку №2).

5.23. Під час подання заяви адміністратор центру надання адміністративних послуг у присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих документів. Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.

5.24. У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли:

– оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

– у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.

Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.

Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

5.25. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до виконавчого комітету міської ради з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.

До заяви додається:

– технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;

– фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням.

Робочий орган протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл. Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

 

 1. VI. Плата за тимчасове користування місцем

розташування рекламних засобів.

 

6.1. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування згідно додатку № 2,  а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, – на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

6.2.  Плата за право тимчасового користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Фастова незалежно від відомчої належності такого місця, щомісячно нараховується та перераховується розповсюджувачем зовнішньої реклами виключно до цільового фонду міського бюджету.

6.3. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

 

VII. Умови припинення дії і скасування дозволу та демонтажу ОЗР.

 

7.1.   Дія дозволу припиняється:

– у разі закінчення терміну його дії;

– у разі закінчення терміну дії договору на право тимчасового користування місцем  розміщення ОЗР або його розірвання  в установленому порядку.

7.2. Дозвіл скасовується до закінчення строку його дії на підставі рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради за письмовим зверненням розповсюджувача зовнішньої реклами, за ініціативою робочого органу чи виконавчого комітету Фастівської міської ради, у разі:

– невикористання місця розміщення ОЗР безперервно протягом трьох місяців або не переоформлення дозволу згідно цього Порядку;

–  не сплати податку на рекламу до місцевого бюджету м. Фастів;

–  утримання прилеглої території в неналежному стані;

–  порушення правил встановлення та експлуатації ОЗР;

–  порушення інших умов встановлених цим Порядком.

7.3 Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами. Рішення про скасування дозволу може бути оскаржено у порядку встановленому законодавстві.

7.4. Демонтаж ОЗР проводиться на підставі Закону Укра­їни “Про рекламу”, нормативних актів Мінфіну України і Державної фіскальної служби про порядок обліку, оцінки та реалізації незатребуваного, безгосподарно­го майна, інших нормативних актів.

7.4.1.   Демонтажу підлягають ОЗР:

– дію дозволів на розміщення яких припинено або скасовано відповідно до цього Порядку;

– у разі відсутності дозволу на встановлення ОЗР;

– зовнішня реклама розміщена самовільно (без дозволу на розміщення зовні­шньої реклами, виданого робочим органом у встановленому порядку);

– минув термін дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами і він не продо­вжений;

– має місце порушення умов, вказаних у дозволі на право розміщення зовніш­ньої реклами та у договорі на право користування місцями розміщення зовнішньої реклами;

– повного чи часткового пошкодження архітектурно-художньої форми рекламоносія, його інформаційної поверхні і неприйняття своєчасних і належних заходів по їх усуненню.

7.4.2.   Контроль за виконанням припису здійснює інспектор з благоустрою КП ФМР «Комбінат комунальних підприємств». У разі невико­нання вимог припису про усунення порушень цього порядку, КП ФМР «Комбінат комунальних підприємств» звертається до виконавчого комітету Фастівської міської ради за рішенням щодо здійснення демонтажу ОЗР.

7.4.3.   Виконавчий комітет Фастівської міської ради приймає рішення про проведення демонтажу, у якому визначається перелік ОЗР, що підлягають демонтажу із зазначенням їх місця розташування і терміну проведення демонтажу робочим органом.

7.5.  Рішення про припинення або скасування дозволу доводиться до відома зацікавленої особи (розповсюджувача реклами).

7.6.  У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

 7.6.1 Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

7.6.2.   Плата за надання робочим органом послуг, пов’язаних із зміною місця розташування ОЗР, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця, але не більше строку дії договору на тимчасове користування місцем розташування ОЗР. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розміщення ОЗР розповсюджувач зовнішньої реклами має   пріоритетне   право   на розміщення ОЗР на попередньому місці.

7.6.3.   Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається до Центру надання адміністративних послуг розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл. У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів, наданих відповідно до Порядку видачі дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами у м. Фастів. У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів наданих до набрання чинності цього Порядку. Відмова у продовженні дії дозволу може бути оскаржена у порядку встановленому законодавством.

 

VІІI. Вимоги до зовнішньої реклами.

 

8.1. ОЗР повинні розміщуватись з дотриманням Законів України “Про рекламу”, “Про захист суспільної моралі”, “Про мови в Українській РСР”, “Про дорожній рух”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про основи містобудування”, “Про архітектурну діяльність”, постанов Кабінету Міністрів України “Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони” (із змінами та доповненнями), від 30.03.1994 року №198, “Про затвердження  Типових правил розміщення зовнішньої реклами” від 29.12.2003 року  №2067, ДСТУ 3587-97 “Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану”, Державних будівельних норм і стандартів та інших нормативних актів України, рішень Фастівської міської ради, виконавчого комітету Фастівської міської ради, а також цього Порядку.

8.2. Розповсюджувач зовнішньої реклами забезпечує розміщення та  експлуатацію ОЗР з дотриманням норм техніки безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм. Розповсюджувач зовнішньої реклами несе відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з його вини, та повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають в процесі експлуатації ОЗР.

8.3. Вивіски чи таблички  повинні розміщуватись без втручання в несучі конструкції, легко демонтуватися щоб не створювати перешкод під час робіт пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд на яких вони розміщуються.

– не повинні  відтворювати зображення дорожніх знаки;

– не повинні розміщуватись на будинках або спорудах – об’єктах незавершеного будівництва;

– площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв.м.

8.4. ОЗР та інформаційні вивіски чи таблички не повинні створювати перешкод для експлуатації та ремонту будівель і споруд, на яких вони розташовуються, а також не перекривати існуючих проходів, переходів і проїздів, порушувати інсоляційний та аераційний режим, проектні експлуатаційні характеристики та нормативні вимоги.

8.5.Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) ОЗР здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

8.6.Розміщення дахових та настінних ОЗР забороняється без попередньої технічної експертизи місця розміщення та спеціальних конструкцій спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями. Для розміщення настінних та дахових ОЗР розробляються проектні матеріали.

8.7. При наявності технічних умов, ОЗР повинен бути з підсвідкою. Підключення ОЗР до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством у сфері містобудування, з урахуванням схеми зовнішнього освітлення, необхідності архітектурного освітлення будинків, деталей фасадів, споруд та прилеглих територій.

8.8. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатацію рекламних засобів несе розповсюджувач  зовнішньої реклами, згідно із законодавством.

8.9. ОЗР повинні розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування.

8.10. Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків

8.11. На опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі

8.12. Нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття.

8.13. Реклама має розміщуватись впорядковано, займаючи, при бажанні лише віконні пройоми орендованого нежитлового приміщення, але не завішувати фасад першого поверху будинку.

8.14.  Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

8.15. Місце розміщення та колір вивіски слід підбирати з врахуванням кольорової гами вивісок, які вже висять на цьому ж фасаді, та у відповідності до затвердженого паспорту опорядження фасаду на всю будівлю в цілому (у разі її наявності).

8.16. Розміщення ОЗР на стінах та на дахах будинків і споруд має здійснюватись із дотриманням архітектурного рішення первісного проекту, структурної побудови та стилістичної єдності фасадів, без пошкоджень елементів та деталей.

8.17. Розміщення ОЗР у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з власником чи балансоутримувачем зазначених комунікацій. Вимоги техніки безпеки щодо розміщення ОЗР визначаються нормами чинного законодавства.

8.18. Спеціальні конструкції типу банерів на фасадах дозволяється розміщувати за умови обов’язкового ремонту торців фасадів будівель до і після встановлення рекламного засобу, що підтверджується договором з власником місця. Рекламний засіб повинен забезпечувати покриття торця фасаду не менше ніж 80 відсотків загальної площини торця. Забороняється розміщення на одній торцевій стіні одночасно кількох рекламних засобів. Банерні конструкції повинні кріпитись до будівель і споруд із найменшим пошкодження їх стін та не створювати вібрації, яка видавала б шумові ефекти.

8.19.Тимчасові виносні спеціальні конструкції (штендери) розміщуються тільки під час роботи підприємств (установи, організації), що рекламують свої товари (послуги) та встановлюються тільки за межею пішохідної частини тротуару.
Інформаційна площина такої конструкції не повинна перевищувати 2 кв.м. для двох сторін конструкції.

8.20. Кожен елемент (фундамент, несучий каркас, інформаційне поле, кронштейн, елемент кріплення) повинен бути складовою цілісного естетичного виду рекламного засобу і мати високий рівень дизайнерських рішень.

8.21.Для забезпечення комфортності пересування людей, безпеки руху та підвищення естетичності міського середовища фундаменти наземних конструкцій повинні бути заглибленні в грунт з відновленням твердого покриття, трав’яного покрову та виконанням в повному обсязі інших робіт з відновлення благоустрою міста.

У випадку неможливості заглиблення фундаменту конструкції до рівня землі з технічних причин, потребу влаштування наземного фундаменту необхідно підтвердити висновками відповідних інженерних служб, які експлуатують комунікації, що знаходяться на ділянці встановлення спеціальної конструкції. У цьому випадку проектно-технічна документація на влаштування фундаменту має бути погоджена з відділом містобудування та  архітектури, а частина фундаменту, що виступає над поверхнею землі, обов’язково має бути декоративно оформлена з врахуванням наступних вимог:
– вертикальні поверхні фундаменту повинні бути оздоблені традиційними або сучасними обличкувальними матеріалами (камінь, керамічна плитка, дерево);
– на горизонтальній поверхні повинні бути влаштовані лави або квітники;
– розділ оздоблення фундаменту повинен бути складовою частиною проекту спеціальної конструкції зовнішньої реклами.

8.22. Інформаційне поле, на якому тимчасово не розміщено рекламний сюжет, повинно бути заповнене фоновим покриттям.

8.23. Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів спеціальних конструкцій, повинні відповідати сучасним вимогам якості та дизайну.

8.24. Рекламоносії є частиною громадського простору та належить до елементів облаштування міста,  тому повинні відповідати певним художньо – естетичним вимогам

Забороняється розташовувати  рекламні засоби:

8.25. На пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

8.26. На висоті, менше як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

8.27. Розміщення ОЗР на пам’ятниках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток, в межах об’єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відділом культури виконавчого комітету Фастівської міської ради у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду.

8.28. З пошкодженням, знищенням дерев та на відстані меншої ніж 4 метри (для ОЗР типу «city-light» 2 метри ) до дерева (стовбура).

8.29. На відстані менше 100 метрів між ОЗР (щитами, що стоять окремо та мають розміри більше як 6 квадратних метрів рекламної площі), що розміщенні вздовж дороги в межах ближче 20 метрів від проїжджої частини.

8.30. На відстані не менше 20 метрів між ОЗР (типу „city-light”), що розміщенні вздовж дороги в межах ближче 5 метрів від проїжджої частини та 1 метру від тротуару.

8.31.Методом фарбування, наклеювання на поверхнях вуличного обладнання, будівель і споруд.

8.32. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

8.33.  В інших випадках встановлених законодавством України.

8.34.Розміщення ОЗР та інформаційних вивісок біля фасадів культових будівель, безпосередньо біля пам’ятників, фонтанів, оглядових та панорамних майданчиків, скульптурних та інших елементів оздоблення будинків та декоративного благоустрою території проводиться за погодженням з відповідними органами.

8.35. Розміщення ОЗР на перехрестях, біля дорожніх знаків,  світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з структурними підрозділами Національної поліції.

8.36. ОЗР повинні маркуватися із зазначенням на каркасі або окремій табличці спеціальної конструкції (а у випадках відсутності окремої таблички – на поверхні спеціальної конструкції) найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, телефонів, номера дозволу та строку його дії, дати видачі дозволу. Написи повинні виконуватись українською мовою.

8.37. Біля входу до приміщення, яке займає суб’єкт господарської діяльності, на видному місці може розміщуватися інформаційна табличка із інформацією про особу (назва суб’єкта господарської діяльності відповідно статуту, положення) та режим роботи. Інформаційна табличка розміщується на фасаді поруч із входом у приміщення або на дверях, або на склі вітрини. Площа інформаційної таблички повинна бути не більше 3 кв. м.

8.38. Світлове оформлення ОЗР не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати вікна житлових будинків.

8.39. Фундаменти наземних ОЗР не повинні виступати над поверхнею землі, у разі неможливості заглиблення фундаменту, допускається виконання фундаменту у вигляді декоративної споруди: квітника або лавок тощо, відповідно до оформленого дозволу. На опори наземної зовнішньої реклами, що розміщуються вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів.

8.40. Розповсюджувач зовнішньої реклами або власник інформаційної вивіски: виконує роботи з розміщення ОЗР чи інформаційної вивіски без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будинків (будівель), споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою, без порушення фітодизайну прилеглої ділянки та з подальшим відновленням благоустрою.

8.41. Забезпечує відповідність спеціальної конструкції (інформаційної вивіски) проекту (дозволу, паспорту), державним стандартам, нормам і правилам конструктивної  міцності,   електротехнічної  та   експлуатаційної безпеки.

8.42. Відповідає за безпеку при проведенні робіт з монтажу та демонтажу спеціальної конструкції (інформаційної вивіски), експлуатацію і утримання її у належному санітарно-технічному стані.

8.43.Зобов’язаний до виконання робіт з розміщенням ОЗР або інформаційної вивіски укласти угоду з власником місця розташування або балансоутримувачем, в якій повинно бути передбачено сплату відновлювальної вартості за пошкоджені газони та відшкодування витрат, пов’язаних з відновленням благоустрою (завіз чорнозему, посів трави, експлуатаційні витрати на обслуговування території в радіусі 5 м від вертикальної проекції конструкції ОЗР, відновлення тротуарного покриття, демонтаж фундаментів після знесення щитів тощо), стін та дахів після демонтажу ОЗР або інформаційної вивіски.

 

 1. IX. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

 

– розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки,

– розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

– фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

– у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

– реклама має розміщуватись впорядковано, займаючи, при бажанні, лише віконні пройми орендованого нежитлового приміщення, але не закривати фасад самої будівлі.

9.1. Вивіски чи таблички:

– повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;

– не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;

– не повинні розміщуватися на будинках або спорудах – об’єктах незавершеного будівництва;

– площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів.

– забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.

 

 1. X. Демонтаж самовільно встановлених рекламних засобів

 

10.1. Демонтаж рекламних засобів здійснюється за рішенням виконавчого органу ради.

10.2. Демонтажу, за рішенням виконавчого органу ради,  підлягають самовільно встановлені рекламні засоби, розміщені на об’єктах комунальної власності або об’єктах інших форм власності, на яких розміщено рекламні засоби без надання дозволу, власника яких не встановлено або власник яких на звернення робочого органу, або балансоутримувача місця розташування рекламного засобу  не вживає заходів з демонтажу цих рекламних засобів протягом десяти днів від дня відправлення звернення, або безхазяйний рекламний засіб, на який балансоутримувача  місця його розташування набув право власності  відповідно до чинного законодавства.

10.3.Демонтаж об’єктів зовнішньої реклами, встановлених з порушенням пра­вил розміщення об’єктів зовнішньої реклами, проводиться без попередньої видачі приписів в наступних випадках:

– власник об’єкту зовнішньої реклами невстановлений або не встановлене його  місцезнаходження;

– об’єкти зовнішньої реклами не відповідають елементарним архітектурно-художнім вимогам (вивіски, кронштейни, таблички, окремо розташовані щитові установки і т. д., виконані з картону, низькосортної фанери, ржавого металу: розта­шовані прямо на стовбурах дерев з їх пошкодженням і т. д.) і забруднюють територію міста. Ці рекламо носії в подальшому підлягають утилізації;

– експлуатація об’єктів зовнішньої реклами може привести до аварійної ситуа­ції чи становить небезпеку для життя і здоров’я пішоходів, пасажирів та транспорт­них засобів.

10.3.1 Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цих Правил, здійснюється у разі:

– припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи – підприємця;

– невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;

– порушення благоустрою території.

– розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців, якими вони були встановлені.

10.3.2. Негайному демонтажу підлягають самовільно встановлені рекламні засоби, що створюють загрозу життю або здоров’ю людей, або заподіяння шкоди майну третіх осіб. У таких випадках демонтаж здійснюється на підставі акту, складеного представниками балансоутримувача місця розташування рекламного засобу, робочого органу, інспектора з благоустрою КП ФМР «Комбінат комунальних підприємств» та на запрошення робочого органу (балансоутримувача об’єктів комунальної власності) власника рекламного засобу, якщо такий відомий.

10.4. Інспектор з благоустрою КП ФМР «Комбінат комунальних підприємств» після вжиття заходів для виявлення власника та усунення порушень в розміщенні зовнішньої реклами готує і подає виконавчому органу ради пропозиції щодо знесення самовільно встановлених рекламних засобів.

10.5. За результатами проведеного демонтажу рекламних засобів. Інспектором з благоустрою Комбінату комунальних підприємств Фастівської міської ради складається акт виконаних робіт, в якому зазначається розрахунок їх вартості. Якщо відомий власник самовільно встановленого рекламного засобу, акт йому надається (або направляється) для підписання.

10.6.    У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть бути присутні вла­сник спеціальної конструкції, представники державних органів, міських служб та ор­ганізацій.

10.6.1. Про проведений демонтаж складають такі документи:

– акт здачі-приймання виконаних робіт по демонтажу, що підписується пра­цівниками робочого органу, що проводили демонтаж, а також іншими особами, що були присутні при проведенні демонтажу спеціальних конструкцій (додаток до По­ложення);

– акт виконання робіт із зазначенням характеру робіт та калькуляцією витрат за виконані роботи по демонтажу.

10.7. Демонтовані спеціальні конструкції самовільно встановленого рекламного засобу, якщо власник невідомий або відмовився прийняти цей рекламний засіб після демонтажу, зберігаються за рішенням виконавчого органу ради до терміну визначеноному в установленому законом порядком.

10.7.1. Демонтовані об’єкти зовнішньої реклами передаються на тимчасове збе­реження у спеціально для цього відведені місця (склади, сховища, майданчики, що охороняються, тощо). Для передачі вказаних об’єктів складається акт здачі-приймання по встановле­ній формі з вказівкою всіх необхідних даних про здані конструкції (матеріали) за ви­ключенням вартісної оцінки зданих матеріалів. Акт здачі-приймання підписується стороною, що здає, і стороною, що приймає, з указівкою дати приймання, після чого матеріально-відповідальна особа складу в той же день здійснює аналітичний облік матеріальних цінностей, що надійшли (заповнення прибуткового ордеру картки складського обліку матеріалів і т. д.)

10.8. Демонтаж самовільно встановлених рекламних засобів на об’єктах, що не є комунальною власністю покладається на власника майна.

10.9.Відшкодування витрат на демонтаж самовільно встановлених рекламних засобів здійснюється в установленому чинним законодавством порядку.

10.9.1. Демонтовані об’єкти зовнішньої реклами підлягають збереженню на скла­ді протягом шести місяців. Протягом цього часу робочий орган вживає заходів до розшуку власника демонтованих об’єктів зовнішньої рекла­ми та їх поверненню власнику. При виявленні власника демонтовані об’єкти зовніш­ньої реклами повертаються йому на підставі наступних документів:

– заяви на повернення майна на ім’я керівника робочого органу;

– документа про право власності на затребуване майно (документа, що підтве­рджує перебування майна на балансі юридичної чи фізичної особи);

– сплаченого рахунку за демонтаж, складування і збереження об’єктів зовніш­ньої реклами;

– доручення на отримання майна.

10.9.2.Оплата витрат КП ФМР «Комбінат комунальних підприємств», пов’язаних з демонтажем спеціальних конструкцій та їх зберіганням, здійснюється на підставі рахунків, що виписуються заявникові органом, що здійснював такі роботи. Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем об’єктів зовнішньої рек­лами, проводиться в претензійно-позовному порядку (якщо власник рекламоносія добровільно відмовляється сплатити вказані витрати).

10.9.3. При не витребуванні власником демонтованих об’єктів зовнішньої реклами по закінченні термінів по зберіганню, це майно може бути ви­знане як безхазяйна річ і надійти у комунальну власність міста, згідно з діючим за­конодавством (ст. 335 Цивільного Кодексу України).

10.9.4. Облік, оцінка і реалізація демонтованих об’єктів зовнішньої реклами, ви­знаних безхазяйним майном, покладається КП ФМР «Комбінат комунальних підприємств». Оцінка безхазяйного майна (об’єктів зовнішньої реклами) проводиться комісією представника організації, яка здійснювала збереження де­монтованих об’єктів зовнішньої реклами, і представника організації, якій передається це майно для реалізації чи використання. При оцінці безхазяйного майна складається акт опису за підписом осіб, вказаних у даному пункті Порядку, в якому вказується характеристика, найменування, кількість і оцінка кожного предмету. Один екземпляр акта залишається у справі організації, що здійснювала збереження демонтованих об’єктів зовнішньої реклами, а другий на­правляється організації, якій передано це майно для реалізації чи використання. В кінці акта вказується, у якій кількості екземплярів складено акт і кому вони передані. Оцінка об’єктів зовнішньої реклами, що признані безхазяйним майном, прово­диться по цінах, що діють на день оцінки з урахуванням їх зносу.

10.9.5. Витрати, пов’язані з демонтажем, зберіганням, обліком і реалізацією об’єктів зовнішньої реклами, що визнані безхазяйним майном, компенсуються КП ФМР «Комбінат комунальних підприємств» за рахунок коштів, що поступили від реалізації вказаного майна. Різниця між вартістю реалізованого безхазяйного майна і витратами по його демонтажу, об­ліку, збереженню, оцінці і реалізації, перераховується на спеціальний рахунок КП ФМР «Комбінат комунальних підприємств».

10.10. Не підлягають компенсації витрати балансоутримувача об’єктів комунальної власності на демонтаж самовільно встановлених рекламних засобів, якщо доведено його причетність до такого встановлення.

 

ХI. Контроль за додержанням цього Порядку.

 

11.1.   Контроль за додержанням цього Порядку здійснює виконавчий комітет міської ради та інші органи відповідно до законодавства.

11.2. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами уповноважена особа виконавчого комітету міської ради, яка здійснює контроль за додержанням цього Порядку, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк. У разі невиконання цієї вимоги виконавчим комітетом міської ради, подається інформація спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому чинним законодавством.

11.3. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цього   Порядку, несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

 

 

  Керуючий справами                                                                                 Л. О. Тхоржевська       

 

  БІЛЬШЕ НОВИН

  ДИВИТИСЬ